Tikfa - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képességfejlesztéssel kapcsolatos fogalommagyarázat

Alapkultúrtechnikák: írás, olvasás, számolás

Auditív: hallási

Anamnézis: a kórelőzményre (problémára) vonatkozó kikérdezés

Beszédészlelés: beszédhangok, hangkapcsolatok és hangsorok felismerése, azonosítása

Beszédfeldolgozás: beszédészlelés + beszédmegértés

Beszédfeldolgozás zavara: az elhangzott közlések azonosítása korlátozott, nem pontos, megértésük  bizonytalan, akadályozott, az értelmezés gátolt

Beszédhallás: az akusztikai (hallási) ingerek azonosítása, az a folyamat, amelyben hallószervünk  a környezetünk hangjelenségeit érzékeli, továbbítja, feldolgozza

Beszédmegértés: az adott nyelv szerkezeteinek, illetőleg a szavak, szókapcsolatok, mondatok és szövegegységek  jelentésének megértése

Beszédpercepció: beszédészlelés

Centrális (szintetizálási) működés: a két fülbe érkező, különböző nyelvi információknak az összekapcsolása

Domináns (kéz, agyfélteke): uralkodó, vezető, meghatározó

Dyscalculia, diszkalkúlia: matematikai tanulási zavar, számolási gyengeség az adott értelmi képességhez viszonyítva

Dyslexia, diszlekszia: viszonyfogalom, diszharmónia a gyerekkel szembeni jogos elvárások (pl. a gyerek adottságai, megfelelő gyakorlás, idő, módszer)  és az olvasási teljesítmény között

Dysgraphia, diszgráfia: írásprobléma (az írás formai kivitelezésében, alakjában, lendületében és tartalmában  jelentkező sajátos tünetegyüttes)

  • tartalmi: az olvasás során előforduló betűtévesztések, cserék, kihagyások, betoldások jelentkezése az írás esetében is

  • alaki: az írás külalakjában, kivitelezésében jelentkező problémák


Figyelem- és koncentrációs zavarok: a hosszabb ideig történő figyelem összpontosítás képességének problémája, azaz a gyermek figyelme bármilyen inger hatására könnyen elterelődik.

Finommotorika: apróbb – a test kisebb részein, illetve részeivel – végzett mozgások (pl. szájmozgások, nyelvmozgások,  ujjmozgások)

Grafomotoros ügyetlenség, éretlenség: a finommozgások gátoltak, mind a kézfej, illetve az ujjak mozgatásánál, melynek következtében az írás és a rajzolás megfelelő kivitelezése nehézséget okoz

Hyperaktív: magatartási probléma, amelynek legfőbb tünete az impulzivitás (heves reagálás, lobbanékonyság), továbbá figyelmi problémák is jelentkeznek

Integráció: különféle részek egy egésszé rendezése

Intermodális integráció: látási és hallási ingerek összekapcsolása (szavakhoz képek, képekhez szavak kapcsolása), az olvasástanulás alapja

Kognitív fejl
ődés: a megismerésre vonatkozó fejlődés

Lateralizáció:
agyfélteke dominancia, az uralkodó agyfélteke

Motoros
: mozgásos

Neurális: ideggel kapcsolatos

Ontogenetikai:
egyedfejlődési

Prevenció
: megelőzésre irányuló fejlesztés (még az olvasás, írás, számolás tanulásának  megkezdése előtt), amennyiben különböző jelek arra utalnak, hogy tanulási probléma jelentkezhet

Reedukáció: normál olvasók, írók közé visszahelyezés (az olvasás és írástanulás már elkezdődött, de súlyos nehézségek jelentkeznek az olvasás, írás elsajátítása területén)

Részképességek: a magasabb szintű tanulási készségek (olvasás, írás, számolás) alapját képező képességek (figyelem, emlékezet, észlelés, téri tájékozódás, stb.)

Vizuo-motoros (szem-kéz) koordináció: a látás (szem) útján szerzett ingerek és az ezekre adott mozgásos (kéz) válaszok összehangolása (pl. minták, írás másolása)

Szenzomotoros fejlődés: az élet első hét évében zajlik, különböző ingerek érzékelése és a tapasztalt ingerekre adott motoros (mozgásos) válaszok  (pl. a kisgyerek meglát valamit és felé mászik), ennek a konkrét tudásnak a megszerzése után következhet az elvont gondolkodás kialakulása

Szerialitás: különböző (pl. látási és hallási) észleletek szervezése, rendszerezése, sorrendezése (pl. ritmikus  – látási, hallási - sorok ismételgetése)

Szókincsaktivizálás: a beszélő vagy a hallgató milyen gyorsan és pontosan képes lehívni a szükséges nyelvi jeleket, szavakat az aktuálisan  meglevő mentális lexikonból

Taktilis: érintési

Tanulási zavar: az intelligencia szint alapján elvárhatónál lényegesen alacsonyabb tanulási teljesítmény

Transzformációs észlelés: az a folyamat, amely biztosítja az adott nyelv hangjának és az ennek a hangnak megfelelő betűnek a felismerését  (hang-betű megfeleltetés)

Téri orientáció: tájékozódás a térben

Testkép: a saját test szubjektív megtapasztalása (pl. tükör által)

Testséma: a saját test mozgásának, egyensúlyozásának, percről percre változó működésének  megélése, segít a környező világ térbeli feltérképezésében

Verbális: beszéddel kifejezett

Vizuális: látási

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz